Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening.

Medlem i:

Mötesprotokoll


Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening

Protokoll fört vid
Höstmöte 2018-10-20
Seniorcentrumm Alva Myrdals gata 3, Eskilstuna

Höstmötet började med ett föredrag av Kalle Bäck som pratade om "den besvärliga svärmodern", som var mycket uppskattad av mötesdeltagarna. Efteråt fick vi möjlighet att köpa både boken om "svärmodern" samt andra böcker som Kalle Bäck skrivit.
§ 1. Höstmötets öppnande
Ordförande Kjell Ivarsson hälsade alla varmt välkomna till höstmötet. Närvarande var 52 st medlemmar
§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för höstmötet valdes Kjell Ivarsson och till sekreterare för mötet valdes Håkan Olle Larsson.
§ 3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes, med tillägget att dela upp punkt 5. Flytta "Förslag till preliminär budget 2019" till punkt 7 b.
§ 4. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet Till justerare valdes Ragnhild Zettergren och Bertil Hedspång.
§ 5. Ekonomisk rapport
Christer Ståhl redogör för vår ekonomi fram till sista september 2018.
Vi kommer att hamna på det budgeterade underskottet vi räknat med, om vi inte räknar med försäljningen av registret F-V-D till Arkiv Digital, som skedde tidigare i år. Styrelsen kommer lägga förslag på att använda vinsten till investeringar av bl a nya datorer.
Medlemsantalet för närvarande är 630 st.
§ 6. Anbudets framtida utformning
Kjell Ivarsson redogör för kostnader tryck av Anbudet. De senaste numren har tryckts med färg på omslaget och svart/vitt på inlagan. Håkan Olle Larsson redogör för olika alternativ, antingen helt i färg, endast färg på omslaget och svart i inlagan. Det går också att istället för att trycka 20 sidor gå över till 16 sidor.
Beslutade efter diskussion och synpunkter att redaktionen får möjlighet att avgöra när vi behöver ha färg i hela tidningen och när vi kan trycka i svart inlaga, samt 16 alternativt 20 sidor.
§ 7. Höjning av årsavgift
Idag har vi en årsavgift på 200 kr för medlem, 100 kr för familjemedlem och 25 kr för ungdom. Styrelsen förslag är att höja till 250 kr för medlem, 150 kr familjemedlem och 50 kr för ungdom.
Mötet beslutade att antaga styrelsens förslag till höjning.
§ 8. Förslag till budget 2019
Christer Ståhl redogör för styrelsens förslag. En mer detaljerat budget presenteras på årsmötet. Kjell Ivarsson berättar att styrelsen ska diskutera möjligheten att få hyra lokal hos något av studieförbunden, liknade det man redan gör i Strängnäs. Det skulle kunna göra att vi får sänkt kostnad mot vad vi idag betalar för lokalen här i Eskilstuna.
§ 9. Årsmöte och höstmöte 2019
Datum för årsmöte 2019 blir lördag 16 mars
Datum för höstmöte 2019 blir lördag 26 oktober Plats Seniorcentrum, Eskilstuna.
§ 10. övriga frågor
- Fråga om vi ska fortsätta samarbete med Eskilskällan som tidigare, styrelsen diskuterar det på nästa styrelsemöte.
- Förslag att protokoll från höst- resp årsmöte publiceras på hemsidan. Ett bra förslag som ska genomföras.
- En skylt om att vi kan betala med swish, när vi t ex fikar i lokalen föreslogs.Kommer att ordnas.
- En efterlysning om att vi ska köpa hem plastmappar, då det verkar ha tagit slut. Kommer att ordnas.
§ 11. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Vår föredragshållare Kalle Bäck avtackades med blomstercheck av ordförande Kjell Ivarsson.

Kjell Ivarsson, ordförande
Håkan Olle Larsson, sekreterare