Stadgar för Eskilstuna – Strängnäs Släktforskarförening
Antagna vid föreningens årsmöte 2018-03-17

§ 1.
Föreningens namn är Eskilstuna – Strängnäs Släktforskarförening

§ 2.
Föreningens ändamål skall vara att främja släktforskningens intresse. I sin verksamhet skall föreningen söka samarbete med bl.a. arkiv, bibliotek, studieförbund, hembygdsföreningar och andra släktforskarföreningar. Föreningens verksamhetsområde skall vara Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

§ 3.
Medlemskap erhålls av den, som anmäler sitt intresse och betalar fastställd årsavgift. För den som blir medlem under sista kvartalet inkluderar årsavgiften även nästkommande år. Nedsatt årsavgift betalas av familjemedlem och av medlem, som under kalenderåret fyller högst 23 år. Om medlem, trots påminnelse, inte betalat årsavgift stryks denne ur medlemsregistret.

§ 4.
Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och därutöver minst 4 och högst 6 ledamöter. Ordförande väljs på 1 år, övriga ledamöter på 2 år. Kassör och sekreterare väljs växelvis på 2 år. Av övriga ledamöter väljs halva antalet växelvis på 2 år. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet
ledamöter är närvarande.

§ 5.
Styrelsen utser kontaktpersoner i föreningens kommittéer.

§ 6.
Årsmötet hålls senast den 31 mars efter kallelse minst 2 veckor dessförinnan. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.
Vid årsmötet skall följande behandlas:
a) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
b) Fastställande av röstlängd för mötet.
c) Val av protokolljusterare och rösträknare.
d) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
e) Fastställande av dagordning.
f) Styrelsens verksamhetsberättelse.
g) Årsbokslut.
h) Revisionsberättelse.
i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
j) Val av ordförande, kassör, sekreterare, och ledamöter till styrelsen, samt revisorer och valberedning.
k) Handlingsplan och budget.
l) Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

§ 7.
Årsmötet väljer för en tid av 1 år, 2 revisorer, varav 1 är sammankallande, samt 2 revisorsuppleanter.

§ 8.
Årsmötet väljer en valberedning på 2 personer, varav en är sammankallande, samt 2 suppleanter. De väljs växelvis på 2 år, så att 1 ordinarie och 1 suppleant väljs varje gång.

§ 9.
Räkenskapsåret är kalenderår.

§ 10.
Föreningens firma tecknas av ordföranden. Föreningens bankgiro och bankkonto tecknas av ordförande och kassören, var för sig.

§ 11.
Ärende som medlem önskar få behandlat på årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast den 31 januari.

§ 12.
Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet skickas till medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.
Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

§ 13.
Höstmöte hålls senast den 31 oktober efter kallelse minst två veckor dessförinnan. Vid detta möte fastställs årsavgifterna för nästkommande kalenderår.

§ 14.
Ärende som medlem önskar få behandlat på höstmötet skall inlämnas till styrelsen senast den 31 augusti.

§ 15.
Förslag till ändringar av dessa stadgar förbereds av styrelsen och fastställs vid årsmöte om minst 2/3 av de närvarande röstar för förslaget.

§ 16.
Vid frågan om Eskilstuna – Strängnäs Släktforskarförenings upplösning skall beslut härom fattas, samt vad som skall hända med föreningen tillgångar, på två på varandra följande möten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. För beslut om upplösning fordras att minst ¾ av de närvarande röstar för förslaget.