Protokoll fört vid
Årsmöte 2019-03-16
Seniorcentrum, Alva Myrdals gata 3, Eskilstuna

Årsmötet inleddes med ett föredrag av Eva Wassén Eriksson, som berättade om ”Släktspår – hur fläta samman släktforskning”. Efter föredraget avtackades Eva med blomstercheck och applåder för ett intressant föredrag. Innan förhandlingarna startade bjöds det på kaffe med bröd.

§ 1
Årsmötets öppnande
Ordförande Kjell Ivarsson hälsade alla varmt välkomna till årsmötet.

§ 2
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Mats Adolfsson och till sekreterare för mötet valdes Håkan Olle Larsson.

§ 3
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes efter ändring till ”val av kassör” på punkt 12 b.

§ 4
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 55 st röstberättigande medlemmar.

§ 5
Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
Till justerare valdes Krister W Sager och Christer Fredriksson.

§ 6
Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

§ 7
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och årsmötet godkände densamma.

§ 8
Bokslut 2018
Christer Ståhl redovisade resultat- och balansräkning, vilken godkändes.

§ 9
Revisorernas berättelse
Revisionsberättelse för 2018 års verksamhet föredrogs av Marie Cypriansen, vilken godkändes.

§ 10
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsernas ledamöter
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 11
Verksamhetsplan och budget för 2019
Kjell Ivarson föredrog den gjorda verksamhetsplanen för 2019.
Den föreslagna budgeten för 2019 föredrogs av Christer Ståhl.
En synpunkt inkom om att tryckningen av Anbudet är dyrt. Christer Ståhl besvarade detta med att de som vill kan få tidningen digitalt. Efter avslutad genomgång godkändes verksamhetsplan och budget för 2019.

§ 12
Val
– Ordförande
Till ordförande på 1 år valdes Kjell Ivarsson (omval).
– Kassör
Till kassör på 2 år valdes Christer Ståhl (omval).
– Styrelseledamöter
Avgående ledamöter är Ove Jansson och Göran Olofsson.
Till styrelseledamöter på 2 år valdes Mats Adolfsson(nyval), och Hans Liljenstolpe (omval).
– Revisorer
Till sammankallande på 2 år valdes Britt-Marie Andersson (omval) och suppleant på 2 år Ann-Sofie Johansson (omval).
– Valberedning
Till valberedning sammankallande på 2 år valdes Oskar Nilsson (nyval) och ordinarie på 1 år valdes Gunilla Hård (nyval). Båda två suppleantplatser är vakanta.

§ 13
Fråga om omedelbar justering av punkt 11 och 12
Mötet ansåg att punkterna 11 och 12 härmed var omedelbart justerade.

§ 14
Inkomna förslag och motioner
– Motion om att föreningen ska ha öppet i lokalen Eskilstuna på lördagar 2 ggr/termin. Styrelsen har funnit att det inte går att genomföra, då det inte finns medlemmar som vill ställa upp som lokalvärdar på lördagar. Dessutom har det inte kommit några besökare vid tidigare försök med öppet hus på helger. Motionen avslås.
– Motion om att föreningen ska arkivera sina handlingar på Arkiv Sörmland. Styrelsen har gett kassören i uppdrag att titta igenom vad som kan lämnas in för arkivering, då det var ett tag sedan vi senast lämnade in material. Motionen bifalles.

§ 15
Övriga frågor
Kjell Ivarsson berättar att vår förening nästa år fyller 40 år. Detta bör vi uppmärksamma på något sätt, kom gärna med förslag till styrelsen på vad vi kan göra.

§ 16
Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat. Blomstercheckar utdelades till avgående vice ordförande Ove Jansson, avgående styrelseledamot Göran Olofsson samt avgående valberedning Jan Netzel och Mats Adolfsson.

Eskilstuna 2019-03-17

Mats Adolfsson           Håkan Olle Larsson
Ordförande                  Sekreterare

Krister W Sager          Christer Fredriksson
Justerare                      Justerare